0 Comments
کلیدهای بای پس

کلیدهای بای پس یا (by-pass changeover switches) دارای مقاومت خوب در شرایطی همچون ضربه خوردن و افزایش ناگهانی ولتاژ است. در شرایطی که گرما یا سرمای شدید وجود دارد بسیار مقاوم و بی عیب کار می کند.

معرفی دستگاه مشخصات دستگاه

مزایای استفاده از کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار تلرگان

1- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار اینترلاک مکانیکی 100% وجود دارد که امکان تداخل برق شهر و ژنراتور به هیچ وجه وجود ندارد.

2- در کلید های دو طرفه  ساده و موتوردار باتوجه به نصب موتور به صورت جداگانه به روی کلید در صورت بروز مشکل هرکدام به صورت جداگانه قابل تعویض یا تعمیر هستند.

3- استفاده از کلید دوطرفه های تلرگان باعث کاهش حجم شینه کشی میشود.

4- استفاده از کلید دوطرفه های تلرگان باعث کاهش حجم تابلو میشود.

5- استفاده از کلید دوطرفه ساده و موتوردار تلرگان باعث کاهش اتصالات میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *