Off Comments

کلید چنج اورچیست ؟

کلیدهای چنج اور می توانند بصورت کلیدهای سه فاز و کلیدهای چنج اور تکفاز وجود داشته باشند.از کلیدهای چنج اور سه فاز جهت برق شهر ژنراتور در ساختمان ها و هتل ها و کارخانجات که با برق سه فاز کار میکنند استفاده می شود. دو وظیفه کلید چنج اور این است که یا برق شهر راه بهداخل مصرف کننده هدایت کنند یا با چنج اور کردن برق ژنراتور را به داخل مصرف کننده هدایت کند. از چنج اور سه فاز برای معکوس کردن دور ژنراتور نیز استفاده می شود اما از چنج اور تکفاز در مصارف تکفاز استفاده می شود مانند الکتروموتورهای تکفاز که می خواهند دورش را عوض کنند .مزیت کلید های چنج اور این است که شما می توانید کلید چنج اور تلرگان را زیر بار قطع و وصل کنیداین مزیت کلیدهای چنج اور تلرگان می باشد چون اگر از کلید های چنج اور متفرقه استفاده کنیم از جرقه گیری جلوگیری نمی کنندو نمی توان زیر بار قطع و وصل کرد.اما کلید های چنج اور تلرگان این قابلیت را دارند .از دیگر مزیت های کلیدهای چنج اور تلرگان پلاتینها و مس مصرفی در این نوع کلیدها می باشد که از بهترین آلیاژها استفاده شده است و تمام کلیدهای چنج اور تلرگان از بهترین و با کیفیت ترین کلیدهای چنج اور دنیا می باشد.مزیت دیگر کلیدهای چنج اور تلرگان این  است که تمام قطعات و تجهیزات این چنج اور در خود اروپا تولید می شود و مثل بقیه برندها نیست که در خارج از اروپا تولید شود.