Off Comments

کلید دو طرفه

کلیدهای دوطرفه اصطلاحا به کلیدی گفته می شود که دو عدد ورودی و یک عدد خروجی دارد. کلید های دو طرفه دارای سایزها و استفاده های متفاوتی می باشد، که معمولا از رنج A 10 تا A2200 می باشد که به صورت کلیدهای دوطرفه گردان و کلیدهای دوطرفه تخت موجود می باشد. که معمولا از رنج A 10 تا A100 شامل کلیدهای دوطرفه گردان می باشد و از رنج A 125 تا A3200 کلید دوطرفه تخت می باشد.

کلیدهای دوطرفه به دو صورت ساخته می شود. نوع اول کلیدهای دوطرفه ای که به صورت 2 عدد کلید روی هم نصب شده اند و نوع دوم کلیدهایی که به صورت 2 عدد کلید در کنار هم نصب شده اند.

کلیدهای دوطرفه به صورت 3 پل و 4 پل وجود دارد که در مورد کلیدهای دوطرفه 3 پل فقط می توان از سه فاز استفاده کرد و نول را باید مستقیما به شش نول وصل کرد اما در مورد کلیدهای دوطرفه 4 پل، کلید شامل 4 پل می باشد که می توان از 3 فاز و نول استفاده کرد. در مورد کلیدهای دوطرفه 3 پل، کلید شامل 9 عدد شمش ورودی و خروجی می باشد که از این 9 شمش 6عدد مربوط به ورودی کلید دوطرفه می باشد و 3 شمش مربوط به خروجی کلید دوطرفه می باشد. در مورد کلیدهای دوطرفه 4 پل شمش های کلید به صورت 12 عدد می باشد که از این 12 عدد 8 عدد مربوط به ورودی کلید می باشد و 4 عدد مربوط به خروجی کلید می باشد.

کلیدهای دوطرفه به صورت دستی و موتوردار موجود است که کلید دوطرفه ساده را می توان با نصب موتور به روی آن به وسیله 6 عدد پیچ به کلید دوطرفه موتوردار تبدیل کرد که به صورت اتوماتیک عمل می کند و از کلید دوطرفه موتوردار در مدارهای فرمان و یا مدار کنترل دیزل ژنراتور استفاده می شود.