کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار

کلیدهای یک طرفه فیوزخور قابل قطع زیربار (fusible switch) نیز در محدوده 125 تا 800 آمپر موجود است. مقاوم دربرابر ضربه و اتصال کوتاه است. همچنین مقاوم در برابر افزایش ولتاژ در اتصال تجهیزات بین فاز و خنثی نیز می باشد. معرفی دستگاه مشخصات دستگاه
Read More