Off Comments

عملکرد کلید دو طرفه

عملکرد کلید دو طرفه به این صورت می باشد که می توان از کلید دوطرفه برای جابجایی برق شهر با برق ژنراتور استفاده کرد یا این کلید از کلید دوطرفه برای دوعدد ژنراتور استفاده کرد یا این که کلید دوطرفه را برای دو عدد برق شهر استفاده کرد. همچنین از کلید دوطرفه می توان برای چپ گرد یا راست گرد یک موتور سه فاز استفاده کرد.

نوع دیگری از کلید دوطرفه کلید بای پست می باشد که از نظر ساختاری تقریبا شبیه کلید دوطرفه می باشد اما از نظر عملکرد با کلید دوطرفه متفاوت می باشد.

در مدارهای ATS از کلیدهای دوطرفه موتوردار استفاده می شود. در مورد کلیدهای دوطرفه موتوردار باید این نکته اضافه شود که کلیدهای دوطرفه از رنج A125 تا A2000 کلیدهایی هستند که به صورت دوطبقه روی هم ساخته شده اند و این کلیدها با یک عدد موتور که بر روی کلید نصب می شود، عمل چنج اور را انجام می دهد اما در مورد دوطرفه A2500 یا A3150 به این صورت می باشد که کلید دوطرفه موتوردار شامل دو عدد کلید در کنار هم نصب شده اند و به وسیله دو عدد موتور عمل قطع و وصل کلیدهای دوطرفه را انجام می دهد.

در مورد دسته های کلیدهای دوطرفه

دسته های کلید دوطرفه به دو صورت می باشند. نوع اول دسته کلیدهای دوطرفه به صورت دستی می باشد، که این نوع دسته روی خود کلید دوطرفه نصب می شود. در حالت دوم دسته کلید دوطرفه روی در نصب می شود و عمل قطع و وصل کلید را از روی در انجام می دهد.

طریقه و روش نصب کلید دو طرفه

کلید دوطرفه را به دو صورت می توان نصب کرد. طریق اول به این صورت می باشد که ورودی شماره 1 بالای کلید و خروجی نیز بالای کلید قرار بگیرد.در حالت دوم به این صورت می باشد که کلید دوطرفه را به صورت 180 درجه بچرخانیم که ورودی شماره 1 و خروجی به سمت پایین قرار داشته باشد و یک عدد ورودی به سمت بالا می باشد.